Circulaire Economie Zeeland

Circulaire economie en Zeeland

Zeeland heeft oog voor circulaire economie. UCR heeft bijeenkomsten geïnitieerd om met collega’s van HZ te kijken naar samenwerking op dit onderwerp. Het Kenniscentrum Toerisme organiseerde een symposium en een masterclass circulaire economie. Switch heeft een aanbod om ondernemers in het MKB te helpen duurzamer te werken. Adfair bracht een publicatie uit waarmee dorpsraden hun leefomgeving duurzamer kunnen maken. Duurzaam Groede organiseert elk jaar een themabijeenkomst. De Provincie Zeeland neemt circulaire economie als onderlegger voor haar beleid en concretiseert dat op vijf terreinen. Doet dat samen met bedrijven, Impuls Zeeland en organisaties als Switch. Er wordt gewerkt aan een plan voor duurzaam ondernemen in de zeehavens. De Green Agents van Inceptio helpen ondernemers en overheden met duurzaamheidsanalyses. En een bedrijf als Dragon Plastics uit Sint-Maartensdijk was genomineerd voor de Zeeuwse innovatieprijs met een manier om afvalmateriaal te verwerken tot hoogwaardige design- woonaccessoires. Een greep uit de inzet die voorlopers plegen.

Het belang van die inzet wordt bevestigd door het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ van de commissie Balkenende (juni 2016). SER- Zeeland volgde snel met een advies en een uitwerking naar enkele business-cases..

‘Zeeland in stroomversnelling’ benoemt de omslag naar een circulaire economie als een belangrijke voorwaarde voor de Zeeuwse economische ontwikkeling. De commissie ziet in elk geval mogelijkheden op vijf punten.

 • De agro/food sector – De landbouw is een onmisbare schakel in een duurzame, circulaire economie en heeft raakvlakken met energie, biobased, klimaat, recreatie, water, zorg, natuur en beleving. Het is voor de sector een belangrijke verantwoordelijkheid en uitdaging om deze verbindingen te leggen en te verstevigen.
 • Smart Delta Resources en biobased economy  – Het platform Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerkingsverband tussen elf energie- en grondstof intensieve bedrijven in de regio westelijk Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Vlaanderen. Dit platform ontwikkelt business cases voor uitwisseling van energie- en materiaalstromen.
 • Onder de vlag van de Biobased Delta werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Zuidwest-Nederland aan de biobased economy. Mede door een grote agro-, tuinbouw- en chemiesector en de geografi sche ligging op de as Antwerpen-Rotterdam heeft de regio een goede uitgangspositie in deze nieuwe economie.In de biobased economy komen de agro-, chemie en energie-agenda samen. Zeeland mist op dit moment effectieve verbindingen met programma’s en projecten buiten de provincie en als ze er wel zijn is er te weinig geld om ze goed vorm te geven.
 • De koppeling waterveiligheid en energietransitie – De Zuidwestelijke Delta heeft de potentie om de proeftuin te zijn waarin de Waterveiligheidsconcepten. Deze proeftuin is ook gekoppeld aan de energietransitie. Zon, wind en water bieden Zeeland mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de CO2- en energie-agenda. Ketenactiviteiten voor de bouw-, exploitatie- en onderhoudsactiviteiten bieden kansen voor de Zeeuwse economie.
 • Hoger onderwijs – Versterking van het hoger onderwijs als partner van ondernemers en overheden is een belangrijke randvoorwaarde voor een effectieve en versnelde ontwikkeling.

‘Zeeland in Stroomversnelling’ maant Zeeland tot snelheid. Maak met bestaande en nieuwe partners concrete plannen.

SER-Zeeland doet in haar ‘Advies inzake economische kansen van de circulaire economie voor het Zeeuwse bedrijfsleven’ (juni 2016) een aantal voorstellen.

 • Wet- en regelgeving belemmert vaak het hergebruik van restproducten. Het vergunningenstelsel moet worden aangepast. Het instellen van een vrijhandelszone voor reststoffen in Noordwest-Europa is eveneens noodzakelijk.
 • De Provincie Zeeland kan als aandeelhouder of toezichthouder van een aantal organisaties, zoals Delta, zich sterk maken voor meer aandacht voor circulariteit in de bedrijfsvoering van deze organisaties.
 • Kansen voor wat betreft circulaire economie liggen vooral in de cross-overs tussen verschillende sectoren. Een fraai voorbeeld daarvan is het project Smart Delta Resources Samen met netwerkorganisaties van het bedrijfsleven zou de Provincie Zeeland zich meer moeten inzetten om ondernemers uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen.
 • Investeer grootschalig in de recycling van kunststoffen.
 • Zet in op Zeeland als voorbeeldregio voor het beter sluiten van de nutriëntenkringloop met een sterke agrofoodsector.
 • Transformeer de recreatiesector, die als hét uithangbord voor circulariteit in de agrofood en de bouw optreedt.

Al deze punten vragen inzet en samenwerking. En er zijn nog legio andere ingangen naar een meer circulair Zeeland. In de berichten houden we je op de hoogte van wat er gebeurt en zou moeten gebeuren. En onder de knop ‘sectoren’ starten we met het verzamelen van achtergrondinformatie als context voor de berichten. Doe mee! Informeer ons over ontwikkelingen. Wij maken er een bericht van. Of meld je aan als mede-blogger. Maar meng je in elke geval in de discussie door te  reageren, vragen te stellen en tips te geven….

 

 

X

Pin It on Pinterest

X